Referencje

Na zlecenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan realizujemy badanie pracodawców, działających w obszarze medyczno-społecznym, u których, jest realizowane kształcenie praktyczne.  Badanie wpisuje się w projekt dotyczący dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.  Celem projektu realizowanym przez nas, jest określenie kosztochłonności kształcenia praktycznego, po stronie pracodawców.

„Firma BioStat zrealizowała dla nas badanie, którego przedmiotem było wykonanie następujących czynności: realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), badanie ankietowe, analiza danych ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów cząstkowych i końcowego oraz opracowanie prezentacji danych. Firma wykonała badanie rzetelnie, terminowo, przedstawiając raport końcowy spełniający wymagania Zamawiającego”

„Volkswagen Bank Polska S.A. zlecił firmie BioStat badanie, którego przedmiotem było opracowanie raportu ewaluacji, a zakres obejmował analizę testów wiedzy, analizę ankiet satysfakcji, analizę przyrostu kompetencji menadżerskich i niemenadźerskich oraz przeprowadzenie badania ankietowego(CAWI) dot. respektowania równości szans w projekcie. Raport został przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty zgodnie z harmonogramem określonym w umowie oraz oczekiwaniami zamawiającego”

„Firma BioStat współpracował z Instytutem Lotnictwa  w zakresie prowadzenia badania satysfakcji pracowników. Zadanie to zostało wykonane rzetelnie i terminowo, a wyniki badania okazały się pomocne w procesie decyzyjnym. Potwierdzam profesjonalną obsługę procesu badawczego oraz skoncentrowanie firmy na potrzebach klienta.”

„Firma BioStat współpracowała z nami w projektach związanych z badaniem opinii i satysfakcji pracowników NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. współpracę oceniamy pozytywnie, zadania realizowane były sprawnie i terminowo. Z przyjemnością potwierdzamy profesjonalną obsługę, szybkie wykonanie zleconej pracy i elastyczność firmy consultingowej.”

„Firma BioStat realizowała dla spółki DB Schenker Rail Polska S.A. badania opinii pracowników. Badaniem objęto około sześć tysięcy pracowników firmy z krajów: Polski i Rumunii. Firma w profesjonalny sposób przeprowadziła badanie oraz przygotowała raporty i prezentację z badania dla poszczególnych działów i pionów Spółki. Osoby odpowiedzialne za realizację  wykonały usługę rzetelnie i terminowo.”

„Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z programem i harmonogramem określonym w umowie oraz z należytą starannością i profesjonalizmem. Zlecona praca wykonana rzetelnie, na wysokim poziomie. Firma bez zastrzeżeń wywiązała się z zawartej umowy. Raport z badania przygotowano czytelnie i przejrzyście.”

„Firma BioStat realizowała projekt badawczy: Badanie satysfakcji pracowników. Potwierdzam, że firma BioStat wykonała pracę rzetelnie i terminowo. Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem przekazując raport i prezentację zgodne z naszymi oczekiwaniami.”

Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań