Promocja SurvGo
Sprawdź kompetencje pracowników i zyskaj 5% rabatu!
test5
Załóż konto już dziś!

Regulamin

SERWISU I APLIKACJI SURVGO

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez firmę BioStat Sp. z.o.o, za pośrednictwem Aplikacji SurvGO (Oprogramowanie), dostępnej w Serwisie https://www.survgo.com.
 2. Serwis i Oprogramowanie są przeznaczone dla podmiotów chcących dokonać ankietyzacji swoich użytkowników lub przeprowadzić badanie kompetencji zawodowych. Administrator wyłącza możliwość bezpośredniego korzystania z jego usług przez konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Definicje:
  • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną https://www.survgo.com
  • Administrator – spółka BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351860, e-mail: biuro@survgo.com, numer tel.: (+48) 32 42 21 707, numer Fax: (+48) 32 44 08 564.
  • Użytkownik – podmiot, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i wykorzystuje odpłatnie udostępnione Oprogramowanie.
  • Umowa - umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Oprogramowania - zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas określony w zakupionym pakiecie, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane wprowadzane przez Użytkownika.
  • Panel – udostępniony przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta, umożliwiający korzystanie z Oprogramowania.
  • Oprogramowanie – Aplikacja SurvGo działająca w modelu SaaS (Software as a Service), opierająca się na pracy w chmurze, zarządzana przez Administratora, który odpłatnie ją udostępnia Użytkownikom na urządzeniach komputerowych i mobilnych, służąca w szczególności do obsługi i gromadzenia ankiet oraz kwestionariuszy testów kompetencji w formie elektronicznej. Oprogramowanie jest udostępniane w ramach Umowy z Użytkownikiem.
  • Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
  • Cennik – wykaz uwzględniający rodzaj i wysokość opłat, związanych z korzystaniem z Oprogramowania, opublikowany na stronie https://www.testkompetencji.pl/cennik lub/i https://www.survgo.com/cennik. Cennik stanowi integralną część zawieranej Umowy oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  • Okres testowy – należy przez to rozumieć wskazany przez Administratora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
  • Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, za który dokonywane są płatności za korzystanie z Oprogramowania.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego https://www.survgo.com oraz https://www.testkompetencji.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
  • Respondenci – osoby, które wypełniają ankiety zamieszczone przez Użytkownika w Panelu Badania – Opinii.
  • Panel Badania - Opinii – panel konsumencki, w którym dostępni są Respondenci należący do panelu Badanie – Opinii. Uczestniczą oni w wypełnianiu ankiet Użytkownika, jako dodatkowa (płatna) usługa, mająca za zadanie uzyskanie przez Użytkownika danych empirycznych z badania ankietowego.
  • Ankietowani – osoby wypełniające badania ankietowe (w tym Test Kompetencji). W ich skład wchodzą zarówno Respondenci z Panelu Badania – Opinii, jak i osoby z własnej bazy, która została zimportowana przez Użytkownika do realizacji badania.
  • Rabat – udzielane okazjonalnie upusty cenowe wybranym Użytkownikom podczas korzystania z usługi SurvGo.
 4. Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem prawa do przerwania działania usług ‪aplikacji z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach użytkownik zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Oprogramowania, na podstawie zawieranej odpłatnej umowy, umożliwiają:
  • prowadzenie indywidualnego Konta,
  • tworzenie i przechowywanie kwestionariuszów ankiet w formie elektronicznej,
  • tworzenie i przeprowadzanie testów kompetencyjnych, modułów kompetencji oraz kwestionariuszy kompetencyjnych,
  • tworzenie i przeprowadzanie badań satysfakcji, w szczególności badań satysfakcji klientów,
  • tworzenie i przeprowadzanie ankietyzacji użytkowników,
  • zbieranie i przechowywanie wyników przeprowadzonych badań kompetencji i ankiet,
  • korzystanie z innych usług i funkcji dostępnych w Oprogramowaniu,
  • wsparcie techniczne działu IT,
 6. Administrator świadczy usługi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Oprogramowania, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Oprogramowania i Serwisu.
 3. Podczas zakładania Konta w Serwisie obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były aktualne i kompatybilne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub pozostałych aktualizacji w celu korzystania z usług‬ oraz posiadać stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Użytkownik nie będzie stosował żadnego rodzaju obejść aby zlikwidować limity posianych pakietów lub ograniczenia jakiejkolwiek usługi lub opcji Serwisu lub/i Panelu.
 7. Użytkownik odpowiada za treści dostarczone Ankietowanym w prowadzonych badaniach na swoim koncie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku opublikowania treści (w szczególności w kwestionariuszu ankiety) niezgodnych z regulaminem serwisu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub/i usunięcia badania ankietowego, bez zwrotu poniesionych kosztów związku z korzystaniem z Oprogramowania SurvGo.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za treści niezgodne z regulaminem serwisu uznaje się treści zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, pornograficzne, o charakterze dyskryminującym (m.in. ze względu na rasę, wyznanie, orientację i płeć) oraz dyskredytujące jakikolwiek podmiot fizyczny lub prawny. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku naruszenia niniejszego punktu oraz §2.7 Regulaminu.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie może założyć tylko jedno Konto Użytkownika powiązane ze sobą. W przypadku wykrycia multikont Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub/i usunięcia Kont Użytkownika, bez zwracania poniesionych kosztów przez Użytkownika.

 

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Oprogramowania, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Aby móc korzystać z Oprogramowania, konieczne jest założenie Konta. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Każdorazowe korzystanie z Serwisu lub/i Oprogramowania wymaga zaakceptowania bieżącej wersji Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 4. Administrator może uruchomić Okres Testowy, który służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Oprogramowania. Zakres świadczonych usług w okresie testowym może zostać ograniczony przez Administratora.
 5. Użytkownik zobowiązuje się w okresie testowym nie wprowadzać do systemu SurvGo żadnych danych osobowych w stosunku, do których posiada status administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego, w tym w szczególności danych osobowych użytkowników. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że wprowadzane do systemu SurvGo w okresie testowym dane (za wyjątkiem danych Klienta i Użytkowników) są fikcyjne i służą jedynie celom przetestowania funkcjonalności systemu SurvGo.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Okres Testowy służy do przetestowania funkcjonalności Oprogramowania. W trakcie Okresu Testowego Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego ograniczenia funkcjonalności Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zebrane wyniki badań oraz inne materiały badawcze uzyskane dzięki skorzystaniu z Oprogramowania w trakcie Okresu Testowego, nie mogą być rozpowszechniane w przestrzeni publicznej bez uzgodnienia afiliacji z Administratorem. Za afiliację uważa się oznakowanie materiałów badawczych (w szczególności wyników, wykresów oraz treści graficznych) logotypem Oprogramowania SurvGo oraz BioStat.
 7. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
  • zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Administratorowi,
  • zapoznaniu się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy,
  • wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług oraz o wprowadzanych aktualizacjach i nowościach w Serwisie przez Administratora.
 8. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokona rejestracji w Serwisie. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła bezpośrednio po zakończeniu procesu rejestracji.
 9. Administrator może rozszerzyć zakres oferowanych usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, bez zgody Użytkownika. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Użytkownika z tytułu praw nabytych.
 10. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.
 11. W przypadku zakończenia obowiązującej Umowy abonamentowej lub subskrypcji, Użytkownik straci dostęp do realizowanych badań. A docelowo po dłuższym okresie braku aktywności (dłuższy niż 30 dni) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnego Konta.
 12. Administrator standardowo świadczy wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 8 – 16.

 

§4. BADANIA W PANELU BADANIE-OPINII

 1. Zlecając realizację badania w Panelu Badanie - Opinii, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść kwestionariusza ankiety oraz sposób jego przygotowania. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje poczynione przez Użytkownika po zaakceptowaniu badania do realizacji. Wszelki późniejsze zmiany w zrealizowanym badaniu Użytkownik ponosi na własną odpowiedzialność, w tym w przypadku kopiowania zakończonych już badań tworzenia kolejnych lub modyfikacji udzielonych odpowiedzi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji zleconych badań w Panelu pod kątem ich zgodności z Regulaminem. W przypadku niezgodności badania z Regulaminem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub/i usunięcia moderowanego badania oraz Konta Użytkownika, bez zwracania poniesionych kosztów związanych z realizacją badania w Panelu Badania – Opinii.
 3. Moderacja oraz realizacja badań w Panelu Badania – Opinii odbywa się standardowo w dni robocze (godz. 8 – 16). Administrator zastrzega sobie prawo realizacji badań według kolejności zgłoszeń przez Użytkowników.
 4. Zlecając realizację badania w Panelu Badania – Opinii Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zrealizowana proporcja charakterystyki próby badawczej może odbiegać od wskazanej przez respondenta w zamówienie do ok. 5%.
 5. Zlecając realizację badania w Panelu Badania – Opinii, Użytkownik otrzymuje dostęp do wyników i statystyk na okres 30 dni od daty zakończenia realizacji badania.
 6. Administrator w cenie usługi świadczy podstawowe wsparcie techniczne. W przypadku wyrażenia woli Użytkownika, może on również świadczyć dodatkowe odpłatne wsparcie, w tym wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu badania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bierze pełną odpowiedzialność za dokonane zmiany w kwestionariuszu ankiety oraz ustawieniach badania dokonane przez Administratora na jego zlecenie.
 7. W przypadku realizacji w Panelu Badania – Opinii dużej liczby badań, Administrator zastrzega sobie prawo na wydłużenie czasu realizacji zlecenia Użytkownika.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udzielane odpowiedzi przez Respondentów w Panelu Badania – Opinii.
 9. Realizacja badań w Panelu Badania – Opinii jest opcją dodatkowo płatną, niezwiązaną z modelem dostępu do systemu w ramach abonamentu lub subskrypcji, które zostały opisane w §5. OPŁATY. Koszt realizacji badania w Panelu Badania – Opinii jest widoczny dla Użytkownika każdorazowo przy składaniu zamówienia na realizację zlecenia. Administrator zastrzega sobie prawo do udzielania Rabatów. W przypadku realizacji niestandardowych zleceń, za zgodą Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji usługi w innej kwocie niż zawartej w cenniku.
 10. Po opłaceniu zlecenia realizacji badania w Panelu Badanie – Opinii, Użytkownikowi nie przysługuje możliwość edycji już opłaconego i zaakceptowanego badania.

 

§5. OPŁATY

 1. Szczegółowe zasady płatności określa Cennik, stanowiący integralną część Umowy. Cennik jest udostępniony również na stronie Serwisu pod adresem: https://www.testkompetencji.pl/cennik lub/i https://www.survgo.com/cennik
 2. Opłata pobierana jest od Użytkownika, w formie:
  • Abonamentu, czyli określonej sumy pieniężnej należnej Administratorowi, w zamian za korzystanie z Oprogramowania na warunkach zawartych w dedykowanej Umowie z Użytkownikiem.
  • Subskrypcji typu prepaid, czyli określonej sumy pieniężnej należnej Administratorowi, w zamian za korzystanie z Oprogramowania przez dany Okres rozliczeniowy, na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego subskrypcja typu prepaid nie przedłuża się automatycznie na kolejny Okres rozliczeniowy.
  • Subskrypcji typu postpaid, czyli określonej sumy pieniężnej należnej Administratorowi, w zamian za korzystanie z Oprogramowania przez dany Okres rozliczeniowy, na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego subskrypcja typu postpaid przedłuża się automatycznie na kolejny Okres rozliczeniowy, a Użytkownik jest zobowiązany do jej terminowego opłacenia. W przypadku chęci rezygnacji Użytkownik powinien w ustawieniach Konta dezaktywować subskrypcję przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. Brak dezaktywacji subskrypcji jest równoznaczny z chęcią jej przedłużenia na kolejny Okres rozliczeniowy.
 3. Użytkownik może dokonywać rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat lub w formie jednorazowej opłaty uiszczanej „z góry” za cały okres trwania Umowy lub w innej formie określonej w dedykowanej Umowie z Użytkownikiem.
 4. Płatność za subskrypcję prepaid odbywa się przed rozpoczęciem jej Okresu rozliczeniowego. Jej nieopłacenie wiąże się z brakiem jej aktywacji przez Administratora sytemu.
 5. Płatność za subskrypcję postpaid odbywa się po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, wraz z uwzględnieniem wszystkich dodatkowo płatnych usług wykorzystanych w tym czasie przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje 14–dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury VAT przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia świadczenia usługi w przypadku nieopłacenia przez Użytkownika subskrypcji za wcześniejsze Okresy rozliczeniowe.
 6. Użytkownik uzyskuje bieżący dostęp do usług oferowanych przez Administratora od chwili zawarcia Umowy, dopóty uiszcza wymagalne należności z tytułu faktur VAT wystawianych przez Administratora oraz korzystanych subskrypcji, z zastrzeżeniem pkt. 2.a. niniejszego paragrafu.
 7. Administrator przewiduje możliwość stosowania Rabatów.
 8. Użytkownik zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 9. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Użytkownika.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy. O zmianach Cennika Użytkownik będzie każdorazowo informowany przed ponownym skorzystaniem z subskrypcji lub przedłużeniem Umowy abonamentowej. Nowe opłaty abonamentowe będą obowiązywały Użytkownika dopiero od następnego okresu abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Oprogramowania w przypadku, gdy nie zaakceptuje nowych opłat. W przypadku rezygnacji z korzystania z Oprogramowania w ramach Umowy abonamentowej, w związku ze zmianą Cennika, Użytkownik powinien do końca miesiąca, w którym rozpoczął obowiązywać nowy Cennik, przesłać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia obowiązuje zmieniony przez Administratora Cennik.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu wystawcy faktury.
 12. Płatności automatyczne obsługiwane są przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska, NIP: 779-23-08-495.

 

§6. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na okres określony w zakupionym pakiecie usługi i nie może zostać rozwiązana przed jego zakończeniem z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Jeżeli Umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu jej obowiązywania, zostanie automatycznie przedłużona na czas określony, na jaki pierwotnie została zawarta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać przesłane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@survgo.com.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu usług przekraczająca okres 14 dni i będąca następstwem okoliczności, za które winę ponosi Administrator. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Administratora (np. siła wyższa).
 4. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  • wskazania przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
  • istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Administratora,
  • istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników,
  • naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo, do zaprzestania świadczenia usług, z chwilą nieopłacenia przez Użytkownika co najmniej jednej wymagalnej faktury VAT – bez uprzedniego wzywania Użytkownika do uiszczenia zaległej należności czy też podjęcia przez Administratora jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności.
 6. Użytkownicy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w związku z czym uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone. Rezygnacja z Umowy, przez Użytkownika, bez zachowania terminu wypowiedzenia może pociągać za sobą zobowiązanie do pokrycia w całości wszelkich szkód rzeczywistych (damnum emergens), w tym utraconych korzyści (lucrum cessans), jakie poniósł Administrator w związku z tym faktem, m.in. kosztów związanych z poniesioną pracą oraz wykorzystanymi materiałami, strat oraz innych wydatków poniesionych przez Administratora.
 7. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość anulowania usług w serwisie. Anulowanie usługi nie zakłada żadnego prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. Tym działaniem zostanie wstrzymane automatycznie wznowienie opłaty. Nie będą Użytkownikowi liczone kolejne opłaty. Usługi zostaną uaktywnione wyłącznie do zakończenia okresu, za który została wniesiona opłata. Niniejszy punkt nie ma zastosowania w przypadku dedykowanych zapisów w umowie z klientem.
 8. W przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenie usług) z winy Użytkownika, w szczególności w związku z rażącym łamaniem regulaminu, nie przysługuje Użytkownikowi zwrot środków za niewykorzystaną część usług.

 

§7. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:
  • niewykonywania usług objętych Umową,
  • nienależytego wykonywania usług objętych Umową,
  • nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez Administratora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@survgo.com.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwa oraz adres siedziby Użytkownika,
  • określenie nie wykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego, wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
  • preferowany przez Użytkownika sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 6. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Administratora pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego lub wpływ do Administratora wiadomości e-mail, wysłanej drogą poczty elektronicznej.
 7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji złożonej przez Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 9. Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@survgo.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie zebranej dokumentacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez Użytkowników w Oprogramowaniu treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym lub naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Oprogramowania dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Oprogramowania i danych w nich zawartych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, w szczególności za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 7. Wyłącznie Użytkownicy są odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystają z udostępnionego im odpłatnie Oprogramowania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niestandardowe korzystanie z możliwości tworzenia badania (w tym m.in. wielokrotne nadpisywanie widgetów pytań i ich kopiowania pomiędzy zakładanymi badaniami).
 8. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność. Użytkownik zobowiązany jest do pobrania danych przed upływem 30 dni od zrealizowania badania w panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl lub zakończenia ważności subskrypcji. Administrator zastrzega sobie prawo do nie przechowywania zebranych danych po 30 dniach od zakończenia badania w panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl lub upłynięcia okresu subskrypcji.
 9. Użytkownicy są również odpowiedzialni za weryfikację wprowadzanych do Oprogramowania danych – Administrator nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Oprogramowania. Użytkownicy odpowiadają także za prawidłowe i zgodne z prawem wprowadzanie do Oprogramowania i gromadzenie w nim wszelkich danych osobowych (tj. w szczególności zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami).
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Użytkownik poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.
 11. Korzystając z Serwisu i Oprogramowania, Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Oprogramowania bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik posiada zawarte umowy.
 13. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że strona internetowa Serwisu i Oprogramowanie będą wolne od błędów lub, że dostęp do nich będzie bezwzględnie ciągły lub nieprzerwany.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika lub jego pracownika; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań lub zaniechań Użytkownika; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu przyczyn niezależnych od Administratora.
 15. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do stron internetowych Administratora.
 16. Aplikacja dostępna pod adresem https://www.survgo.com umożliwia tworzenie w systemie subkont, umożliwiające sprawniejszą obsługę aplikacji przez kilka osób w ramach jednego konta. Użytkownik odpowiada w pełni za wszelki czynności na powyższych subkontach, zgodnie z warunkami konta głównego i przepisów niniejszego regulaminu.
 17. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 18. Administrator rezerwuje sobie prawo, aby w dowolnym momencie uruchomić nową wersję Serwisu lub/i Oprogramowania, dokonać modyfikacji Serwisu lub/i Oprogramowania, czasowo lub trwale zaprzestać działalności Serwisu lub/i Oprogramowania lub jego części. Użytkownicy będą informowani o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem stron systemu (w szczególności bloga) i/lub wiadomości email.
 19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator rezerwuje sobie prawo do usunięcia kont, które pozostają nieaktywne przez okres 2 miesięcy.
 20. Brak dostępu do Serwisu lub/i Oprogramowania przez okres krótszy niż 72 godzin w miesiącu nie rodzi po stronie Administratora żadnej odpowiedzialności.
 21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator rezerwuje sobie prawo do moderacji ankiet w ramach Panelu Badanie – Opinii. W tym na odrzucenie lub przesłanie ankiety do ponownej edycji przez Użytkownika, w szczególności wtedy, gdy ich treść łamie przepisy obowiązującego prawa oraz niniejszego regulaminu. W przypadku przesłania ankiety do ponownej edycji, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia/edycji wskazanych treści przez Administratora w celu realizacji badania ankietowego w Panelu Badanie – Opinii.
 22. W przypadku odrzucenia lub niepoprawienia ankiety przesłanej do edycji przez Użytkownika na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu, Administrator zobowiązany jest na wezwanie Użytkownika, do zwrócenia na wskazane konto bankowe Użytkownika (lub jeśli to możliwe tą samą formą płatności co wpłata) płatności za usługę w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania - na czas trwania Umowy.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Oprogramowaniu oraz na stronie Serwisu internetowego https://www.survgo.com należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu i Oprogramowania, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu i Panelu Oprogramowania, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Oprogramowaniu oraz na stronie Serwisu internetowego https://www.survgo.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 5. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego https://www.survgo.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Użytkownik dopuszcza się takiego działania. W przypadku naruszenia powyższego punktu i otrzymania zgłoszenia Administrator ma prawo do usunięcia takich danych.

 

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. dalej zwaną „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”). Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BioStat Sp. z o.o. adres: 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@survgo.com. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy i po jej zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z Umową. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług objętych Umową. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkowników.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://www.testkompetencji.pl oraz https://www.survgo.com.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które przetwarza lub wprowadza do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem Oprogramowania oraz oświadcza, że ww. dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

§11. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zawarcie Umowy oznacza dla Użytkownika konieczność powierzenia Administratorowi, przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich, wprowadzanych przez Użytkownika do Oprogramowania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje „Umowa powierzenia przetwarzania danych”, której postanowienia znajdują się w niniejszym paragrafie.
 2. Jeżeli w tym paragrafie jest mowa o „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Oprogramowania SurvGo, natomiast „Umowa powierzenia przetwarzania danych” – oznacza umowę dot. powierzenia Administratorowi danych osobowych.
I. Przedmiot powierzenia
 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności art. 28 ust. 3 RODO oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy, Użytkownik, powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, zgromadzone na udostępnionej Użytkownikowi przestrzeni Aplikacji SurvGo, w ramach świadczonych przez Administratora usług, w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych.
 2. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe należące do osób trzecich, za które jest odpowiedzialny na mocy odrębnych przepisów. Użytkownik niniejszym upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonej przez niego w Serwisie i Oprogramowaniu dokumentacji w celu wykonywania czynności związanych z utrzymaniem Konta Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Konta Użytkownika. Administrator i osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które dotyczą osób trzecich, a które zostały uzyskane w związku z realizacją Umowy.
 3. Zakres danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do przetwarzania będzie zależał od tego, co Użytkownik wprowadzi do jego Konta. Dane osobowe wprowadzane przez Użytkownika mogą obejmować w szczególności:
  • oznaczenie badanego użytkownika
   • nazwisko i imię (imiona);
   • datę urodzenia;
   • oznaczenie płci;
   • adres miejsca zamieszkania (ew. adres zameldowania);
   • adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
  • odpowiedzi na udzielone pytania w wypełnionym kwestionariuszu;
  • syntezę otrzymanych odpowiedzi w postaci wyników testów i ankiet, zarówno formie graficznej, liczbowej jak i tekstowej;
  • datę sporządzenia danego dokumentu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wykonywania Umowy, aż do czasu usunięcia danych zgodnie z Regulaminem i Umową powierzenia przetwarzania danych.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby powierzenie przetwarzania mu danych osobowych zawartych w dokumentacji nie spowodowało zakłócenia w prowadzeniu działalności Użytkownika, w szczególności Administrator zapewni, bez zbędnej zwłoki, dostęp do danych zawartych w dokumentacji gromadzonej w Serwisie i Oprogramowaniu.
 6. Administrator za zgodą Użytkownika może przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z Umowy powierzenia przetwarzania danych. Podmiot, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych jest zobowiązany wypełniać wszelkie obowiązki nałożone na Administratora, w zakresie w jakim powierzono mu przetwarzanie danych.
II. Zobowiązania Stron
 1. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz w celu w niej określonym.
 2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W związku tym, iż na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych mogą być przetwarzane dane gromadzone w ramach dokumentacji, Administrator jest zobowiązany do:
  • zabezpieczenia Oprogramowania przed uszkodzeniem lub utratą zgromadzonych w nim danych;
  • utrzymywania integralności metadanych i treści dokumentacji prowadzonej za pomocą Oprogramowania tj. zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika;
  • zapewnienia stałego dostępu do danych dla Użytkownika i zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych;
  • identyfikacji osoby dokonującej wpisu do dokumentacji prowadzonej za pomocą Oprogramowania i osoby dokonującej ankietyzacji oraz dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w tej dokumentacji i metadanych (jeśli w ramach jednego Konta, Oprogramowanie wykorzystuje kilka osób, każda z tych osób ma swój login i hasło);
  • przyporządkowania cech informacyjnych dla dokumentacji tworzonej w ramach Oprogramowania poprzez oznaczenie osoby dokonującej ankietyzacji (nazwisko, imię, zajmowane stanowisko oraz podpis, który jest weryfikowany za pomocą indywidulanego loginu i hasła);
  • udostępnienia poprzez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo odpowiedniej części dokumentacji w formacie, w którym jest przetwarzana za pomocą Oprogramowania (XML);
  • zapewnienia funkcjonalności wydruku dokumentacji zgromadzonej w Serwisie.
 3. W ramach zabezpieczenia danych powierzonych do przetwarzania Administrator zobowiązuje się do:
 4. systematycznego dokonywania analizy zagrożeń związanych z przechowywaniem danych w Serwisie, a jeżeli będzie to wymagane dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 5. opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji wytwarzanej w ramach Oprogramowania;
 6. stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 7. bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów;
 8. przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
 9. Administrator będzie wspomagał Użytkownika w przypadku, gdy osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane za pomocą Oprogramowania, zwróci się do Użytkownika z wnioskiem, mającym podstawę prawną w powszechnie obowiązujących przepisach, dotyczącym przetwarzanych danych.
 10. Administrator udzieli Użytkownikowi pomocy w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych lub innym organem państwa, w szczególności poprzez dostarczanie, na rozsądne życzenie Użytkownika, niezbędnych informacji i dokumentacji.
 11. Administrator zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia), Użytkownika o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych. Użytkownik we własnym zakresie dokona oceny otrzymanych zawiadomień i samodzielnie powiadomi organy nadzoru oraz osoby fizyczne, których te naruszenia dotyczą.
 12. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w punktach poprzednich, Administrator zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych) oraz może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub inspektora ochrony danych (w rozumieniu RODO). Niezależnie od tego Użytkownik ma prawo do kontroli zgodności przetwarzanych w Serwisie danych osobowych z Umową przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator udostępni Użytkownikowi, na jego rozsądne i umotywowane żądanie, wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia zgodności przetwarzania z wymogami Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz wymogami innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 13. Administrator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Administratora w ramach utrzymania sprawności i funkcjonalności Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Administratora powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Administrator zobowiązany jest wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
 14. Administrator zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
 15. Administrator zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.
III. Współdziałanie stron
 1. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, strony zobowiązują się ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych osób, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia przetwarzania danych.
IV. Odpowiedzialność
 1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – Kodeks cywilny, przepisami Ustawy i RODO oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
 3. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
 4. W przypadku innym niż określonym w ust. 2, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
V. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy powierzenia przetwarzania danych
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy dot. świadczenia usług.
 2. Rozwiązanie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, jest bezwzględnie wyłączone. Umowa powierzenia przetwarzania danych ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych.
 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia jeżeli w wyniku kontroli organu odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych lub innego organu państwa zostanie ujawnione nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych zgromadzonych w Serwisie.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi powierzonych do przetwarzania danych osobowych na płycie CD/DVD zabezpieczonej hasłem oraz do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy powierzenia przetwarzania danych zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe. Administrator zobowiązany jest zwrócić powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy. Zwrot zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony lub potwierdzeniem odbioru podpisanym przez Użytkownika.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli z Użytkownikiem została zawarta umowa indywidualna na korzystanie z usługi dostępnej pod adresem www.survgo.com jej postanowienia mają pierwszeństwo nad warunkami regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli zawarta indywidualna umowa z Użytkownikiem na korzystanie z usługi dostępnej pod adresem https://www.survgo.com nie zawiera warunków rozwiązania takowej umowy, jej rozwiązanie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w powyższym regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu, w związku ze zmianą warunków Regulaminu, Użytkownik powinien do końca miesiąca, w którym rozpoczął obowiązywać nowy Regulamin, przesłać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia obowiązuje zmieniony przez Administratora Regulamin.
 4. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia treści zmian ogłoszonego regulaminu na stronie internetowej serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu lub Oprogramowania innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Administrator ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje dot. Użytkowników korzystających z Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.
 7. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji
 8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 9. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 10. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Administratorem, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Administratora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2020 roku.
Agata Wowra
Agata Wowra
Specjalista ds. badań